Міський голова Микола БАКШЕЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 1 сесії 8 скликання

Первомайської міської ради

Харківської області

15.12.2020 року №21-1/8

І. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ясла-садок) № 5 «МАЛЯТКО» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ (далі-заклад дошкільної освіти, Первомайський ЗДО №5) ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» засновано у 1966 році Первомайським трестом “Первомайськхімбуд” (наказ №115 від 31.05.1966 року) та передано у комунальну власність рішенням Первомайського

міськвиконкому від 30 березня1992 року №104, має статус комунального закладу дошкільної освіти. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ясла-садок) №5 «МАЛЯТКО» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ перейменований на підставі рішення 1 сесії Первомайської міської ради 8 скликання від 15.12.2020 № 21-1/8 «Про зміну найменувань комунальних закладів освіти м. Первомайський» в КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ясла-содок) №5 «МАЛЯТКО» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ (далі – заклад , Первомайський ЗДО №5) ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Скорочена назва закладу: Первомайський ЗДО №5

1.2. Юридична адреса закладу дошкільної освіти: 64102. УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

м. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ

МІКРОРАЙОН ½

т. (05748) 3 - 33 - 56

1.3. Виконком Первомайської міської ради району здійснює фінансування закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво й ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4.Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” іншими Законами та нормативно - правовими актами, власним статутом.

1.5.Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп установленого зразка, ідентифікаційний номер, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок ( обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та спеціальний реєстраційний рахунок для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису та врахування на цей рахунок коштів за надані установою платні послуги, а також благодійних внесків, грантів і дарунків).

1.6. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення права дитини, у тому числі дитини з особливими освітніми потребами, на доступність здобуття дошкільної освіти, задоволення погреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створенні умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей;

- формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- створення умов для здобуття дитиною належного рівня знань, умінь

та навичок, її обізнаності та вихованості, передбачених державним стандартом

дошкільної освіти;

- виховання поваги та любові до батьків, Батьківщини, морально-етичного ставлення до себе самого, людей, навколишнього світу, явищ живої та неживої природи;

- надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків розвитку дитини;

- започаткування набуття життєвого досвіду, основ трудового виховання, екологічної культури.

1.8. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та даним Статутом.

• батьків або осіб, які їх замінюють;

• добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

• інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

Штатний розпис затверджується відповідним органом управлінням освіти на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти затверджених центральним органом виконавчої влади.

X. Матеріально -технічна база закладу

10.1. Матеріально - технічна база закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, матеріально і цінності, вартість яких відображена на балансі закладу.

10.2. Заклад дошкільної освіти за погодженням із засновником має право:

• придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

• отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

• здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами МОН України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується заклад. За рішенням міського відділу освіти бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.

XI. Контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є інстутиційний аудит, що проводиться один раз на десять років працівниками органів Державної служби якості освіти

11.2. Контроль за дотриманням закладом дошкільної освіти державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Державною службою якості освіти України

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю встановлюється відділом освіти Первомайської міської ради.

XII. Реорганізація або ліквідація закладу

12.1. Припинення діяльності закладу дошкільної освіти відбувається шляхом його ліквідації, реорганізації (злиття, приєднання,поділу,перетворення) за рішенням Засновника, за рішенням суду.

12.2. У випадку реорганізації закладу дошкільної освіти його права та обов’язки переходять до правонаступника.

12.3. Ліквідація закладу дошкільної освіти здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається Засновником або уповноваженим ним органом.

12.4. Засновник встановлює порядок та визначає терміни проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

12.5. Заклад дошкільної освіти вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.

12.6. При реорганізації і ліквідації закладу дошкільної освіти працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

12.7. При реорганізації і ліквідації закладу дошкільної освіти дітям, які відвідували його, повинна бути забезпечена можливість продовжувати здобувати дошкільну освіту відповідно до чинного законодавства.

Кiлькiсть переглядiв: 446