“ Затверджено ”

Начальник Первомайського

міського відділу освіти

_____________ А.Р. Садченко

наказ міськво № 42

від 18.01.2011 р.

ПЕРВОМАЙСЬКОГО

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ (ясел-садка) № 5

“ МАЛЯТКО ”

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Нова редакція)

м. Первомайський

2011 рік

1. Загальні положення

1.1.ПЕРВОМАЙСЬКИЙДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ясла-садок) № 5 «Малятко» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ (далі-дошкільний заклад, Первомайський ДНЗ №5) ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ засновано у 1966р. Первомайським трестом “Первомайськхімбуд ”(наказ №115 від 31.05.1966 року) та передано у комунальну власність рішенням Первомайського міськвиконкому від 30 березня 1992 року № 104, має статус комунального дошкільного навчального закладу.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 64102. УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА область

м. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ

мікрорайон 1/2

т. (05748) 3 - 33 - 56

1.3. Виконком Первомайської міської ради здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво й ремонт приміщень,їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту ”(Указ президента від 11липня 2001р. №2628-III), Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, іншими нормативно – правовими актами, власним статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку і штамп установленого зразка, бланки з власними реквізитами.

Відкриває реєстраційний рахунок (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та спеціальний реєстраційний рахунок для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису та зарахування на цей рахунок коштів за надані установою платні послуги, а також благодійних внесків, грантів і дарунків).

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти,задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створенні умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7.Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей ;

- формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

- створення умов для здобуття дитиною належного рівня знань, умінь та навичок, її обізнаності

та вихованості, передбачених державним стандартом дошкільної освіти;

- виховання поваги та любові до батьків, Батьківщини, морально-етичного ставлення до себе самого, людей, навколишнього світу, явищ живої та неживої природи;

- здійснення необхідної корекції вад психофізичного розвитку дитини;

- започаткування набуття життєвого досвіду, основ трудового виховання, екологічної культури;

- дотримання виконання абз.3 ч.2 ст.3, абз.3 ч.5 ст. 9 Закону України «Про дошкільну освіту» щодо

обов`язкової дошкільної освіти дітей 5-річного віку.

1.8.Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої законодавством, Положенням та даним статутом.

1.9.Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством

і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня й обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.Взаємовідносини між дошкільними закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Заклад розрахований на 220 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку, спеціальні

групи для дітей з вадами мови та можуть, за необхідності, створюватися різновікові групи та групи сімейного типу.

2.4.Дошкільний заклад має групи з денним, цілодобовим режимом перебування дітей, та, за бажанням батьків, може організовувати групи з короткотривалим режимом перебування дітей (до 4-х годин) та групи вихідного дня.

До груп з цілодобовим перебуванням зараховуються діти віком від 1року 6 місяців

до 6 (7)р. До груп з короткотривалим перебуванням зараховуються діти віком від

2 р.6м. до 6 (7)років. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року(квітень-травень).

2.5.Наповнюваність груп дітьми становить:

- віком до 1 року - до 10 дітей;

- від 1 до 3 років - до 15 дітей;

- від 3 до 6 (7)років - до 20 дітей;

- різновікові групи - до 15 дітей;

- чергові групи - до 15 дітей;

- в оздоровчий період - до 15 дітей;

- логопедичні - до 12 дітей.

- короткотривалі - до 10 дітей;

- цілодобові - до 10 дітей;

2.6.Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:

- медичну довідку про стан здоров’я дитини;

- медичну довідку про епідеміологічне оточення;

- документи для зарахування дитини до групи компенсуючого типу;

- свідоцтво про народження дитини;

- документи для встановлення батьківської плати.

2.7.За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі комунальної форми власності у разі :

- її хвороби;

- карантину;

- санаторного лікування;

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

- літній період ( 75 днів).

-

2.8.Відрахування дитини із дошкільного закладу може здійснюватися :

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.9.Дошкільний заклад повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше, як за 10-денний термін.

2.10.Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім`ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільний заклад, та надання консультативної допомоги сім`ї.

2.11.Діти,які перебувають у дошкільному закладі короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому закладі.

3. Режим роботи дошкільного закладу

3.1.Дошкільний заклад працює за п`ятиденним робочим тижнем.

Вихідні дні - субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу складає при:

9-часовому режимі роботи:

Початок - 6.00.

Закінчення - 18.00.

10,5 - часовому режимі роботи:

Початок - 7.00.

Закінчення - 17.30.

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу при:

9-часовому режимі роботи:

групи дітей від 3 до 6 (7) років - 7.00. - 16.00.

групи дітей від 0 до 3 років - 7.00. - 16.00.

чергові групи - 16.00. - 17.30.

10-часовому режимі роботи:

групи дітей від 3 до 6 (7) років - 6.30. - 17.00.

групи від 0 до 3 років - 6.30. - 17.00.

чергові групи вранці - 6.30. - 7.00

ввечері - 17.00. - 18.00.

4.Організація навчально-виховного процесу

у дошкільному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня

і закінчується 31 травня наступного року.

З 31 травня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, якій складається на навчальний рік та на період оздоровлення.

4.3. План роботи на навчальний рік навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з Первомайським міським відділом освіти.

План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з міськво та Первомайською санітарно – епідеміологічною станцією.

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання й виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі, на виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти (затверджений Міністерством освіти і науки України – 2001 р.) здійснюється за чинними програмами та навчальними посібниками, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України.

4.6. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільний заклад організовує освітній процес за гуманітарним пріоритетним напрямом.

4.7. Дошкільний заклад, відповідно до статутних цілей і завдань, може надавати додаткові платні освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди з батьками або особами, які їх замінюють та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом з ВОЗ в індивідуальній, груповій та гуртковій формах.

5. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1.Продуктами харчування дошкільний заклад забезпечує відділ харчування Первомайського міського відділу освіти.

5.2.Удошкільному закладі у групах із 10,5 та 9-ти годинним перебуванням дітей встановлено 3-х разове харчування.

5.3.Для дітей, які перебувають у дошкільному закладі менше шести годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.

5.4.Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблока, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

6. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1.Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу на безоплатній

основі здійснюється:

* педіатрами - за наказом ЦРЛ,

* медичними сестрами - за наказом міськво.

6.2.До основних обов`язків медичних працівників дошкільного закладу належить здійснення лікувально-профілактичних заходів, в тому числі:

* контроль за станом здоров`я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання,

загартуванням, дотриманням санітарно - гігієнічних норм та правил протиепідемічного

режиму, режимом та якістю харчування, дотриманням

раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

* моніторинг стану здоров`я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм

невідкладної медичної допомоги;

* організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та

лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

* проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють.

6.3.Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. Учасники навчально- виховного процесу

7.1.Учасниками навчально – виховного процесу у дошкільному закладі є:

- діти дошкільного віку;

- керівник;

- заступник керівника;

- педагогічні працівники;

- медичні працівники;

- помічники вихователів та няні;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та

морального заохочення:

- подяка з занесенням до трудової книжки;

- почесна грамота;

- грошова нагорода за підсумками навчального року.

7.3.Права дитини у сфері дошкільної освіти:

* безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання й навчання;

* захист від будь - якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її

здоров’ю, моральному та духовному розвитку ;

* захист від будь - яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а

також фізичного й психічного насильства, приниження її гідності;

* здоровий спосіб життя.

* безкоштовне отримання дошкільної освіти в межах, визначених Базовим компонентом

(державним стандартом).

7.4.Права батьків та осіб, які їх замінюють:

· обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

· звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання та

· навчання своїх дітей;

· брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально–

· технічної бази закладу;

· відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

· захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

* своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

* своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

* слідкувати за станом здоров’я дитини;

* інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5.На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймаєтьсяособа, яка має відповідну вищу або середню педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно – правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7.Педагогічні працівники мають право:

· на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів, засобів роботи з дітьми;

· брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

· на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

· проводити в установленому порядку науково–дослідну,експериментальну, пошукову роботу.

· вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

· на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

· об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність

· яких не заборонена законодавством;

· на захист професійної честі та власної гідності;

· інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8.Педагогічні працівники зобов’язані :

· виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

· дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

· забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь–яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

· брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних із підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

· виконувати накази та розпорядження керівництва;

· інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9.Педагогічні приймаються на роботу до дошкільного закладу за погодженням з міським відділом освіти, інші працівники - за наказом завідувача дошкільним закладом.

7.10.Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне й психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11.Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення “ проходять періодичні безоплатні медичні огляди при ЦРЛ згідно з вимогами СЕС.

7.12.Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13.Педагогічні працівники,які систематично порушують статут, правила

внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно до чинного законодавства.

8. Управління дошкільним закладом

8.1.Управління дошкільним закладом здійснюється Первомайським міським відділом освіти.

8.2.Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює завідуюча, яка призначається й звільняється з посади міським відділом освіти з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

· відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту й обсягу;

· здійснює керівництво й контроль за діяльністю дошкільного закладу;

· діє від імені закладу, представляє його інтереси в усіх та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

· розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу;

· відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

· приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

· видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

· затверджує штатний розклад із погодженням із міським відділом освіти;

· контролює організацію харчування й медичного обслуговування дітей;

· затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;

· забезпечує дотримання санітарно – гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

· контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізичним особливостям, здібностям і потребам;

· підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

· організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

· щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах ( конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3.Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі -

педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти.

Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки, або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

Педагогічна рада закладу:

· розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні

рішення;

· організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх

творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

· приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного

закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить 4 на рік.

8.4.Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори

колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються 2 р.на рік.

Термін повноважень загальних зборів становить 1 р.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної

кількості присутніх.

Загальні збори:

· приймають Статут, зміни й доповнення;

· обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

· заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

· розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу.

· Затверджують основні напрями вдосконалення роботи й розвитку дошкільного закладу.

8.5.У період між загальними зборами може діяти рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради призначається за потребою. Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада дошкільного закладу :

· організовує виконання рішень загальних зборів;

· розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально–технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу;

· вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

· погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6.У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада - орган самоврядування,

який має бути сформований з представників органів виконавчої влади,підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян із метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов

ефективної роботи дошкільного закладу. Піклувальна рада у складі 7-15 осіб створюється за рішенням загальних зборів.

Члени піклувальної ради обрані на загальних зборах дошкільного закладу

і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань піклувальної ради визначається їх доцільністю,але не менше 4р.на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

· співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями,

навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

· сприяння зміцненню матеріально-технічної,культурно-спортивної,корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

· сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

· сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя і здоров’я учасників навчально–виховного процесу;

· організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

· стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

· всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

· сприяння соціально–правовому захисту учасників навчально–виховного процесу.

9. Фінансово – господарська діяльність дошкільного закладу

9.1.Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

· засновника;

· відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

· батьків або осіб, які їх замінюють;

· добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

· інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

9.2.Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

· придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

· отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

· здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством та із погодженням із міським відділом освіти.

9.3.Статистична звітність за формою “№ 85- к “ про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

9.4.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад. За рішенням міського відділу освіти бухгалтерський облік здійснюється через центральну бухгалтерію.

10. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

10.1.Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.2.Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється за планом Первомайського міського відділу освіти .

10.3.Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом встановлюється виконавчим комітетом Первомайської міської ради.

Завідуюча

Кiлькiсть переглядiв: 329