Звіт керівника дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №5 «Малятко»

перед батьками, колективом та громадськістю з питань освітньо- виховної роботи дошкільного закладу у 2018 / 2019 навчальному році 05 червня 2019 року

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Малятко» - заклад освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я. Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до статуту та колективного договору.

Станом на 05червня у нас в садочку перебуває –220дитини. Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують музична зала, працюють кабінети: медичний, методичний, кабінет психолога, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище в сих приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі вас, шановні батьки, та вихователів груп. Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю, згідно штатного розпису.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.Щороку в ДНЗ проходить атестація педагогічних працівників згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів.

Методистом Матющенко Н.О. ДНЗ проводяться консультації, педагогічні читання, тренінги, семінарські заняття. Під контролем адміністрації проходить участь педагогів у методичній роботі ДНЗ та робота з самоосвіти. У навчальному році діяльність дитячого закладу здійснювалася згідно затвердженого плану. Річний план 2018/2019 н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань:

1.Спрямувати роботу колективу ДНЗ на організаційно-моделюючий етап обласного проекту, щодо формування досвіду моральної поведінки та соціальної компетенції у дошкільників шляхом застосування ефективних освітніх технологій, як одного з основних чинників становлення особистості в дошкільному дитинстві, через освітню лінію: «Дитина в соціумі».

2. Вдосконалити роботу колективу ДНЗ щодо підвищення якості у вихованців емоційно-ціннісного розвитку, покращення їхнього фізичного, психічного здоров’я упродовж шкільного дитинства – як важливого чинника здоров'я людини в цілому,через освітню лінію: «Особистість дитини».

3.Вдосконалити роботу щодо підвищення якості формування економічних уявлень та ознайомлення з довкіллям у ДНЗ дошкільнят ,з використанням освітньо-інноваційних технологій згідно до вимог Базового компоненту, в тісній співпраці педагогічного колективу з родиною, через освітню лінію: «Гра дитини».

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичного та фронтального контролю. На протязі року були проведені 3 тематичні педагогічні ради:

I.Педагогічна рада:«Трудове виховання як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку,згідно до вимог освітньої програми» «ДИТИНА» для дітей від 2 до 7 років. До неї були проведені:

Брей-ринг:«Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності»

Педагогічний тренінг:«Колективні творчі ігри, як інструмент соціалізації дошкільників» компетентності педагогів»

Методичний калейдоскоп:«Мої творчі винахіди» (виготовити дидактичний матеріал для формуваня навичок самообслуговування )

Майстер-клас:«Створення умов для реалізації трудового виховання дітей в ДНЗ»

Калейдоскоп:«Використання дидактичних ігор з трудового виховання у житті сучасної дитини відповідно до вимог освітнього компонента»

Пед.година:«Умови організації трудового виховання дітей в ДНЗ»

Консультація:«Ставлення сучасних дітей до праці.

Колективний перегляд:праця в природі «Праця на ділянці ДНЗ» група №4 5-го року життя., вихователь - Ярошенко В.І.

режимний момент «Повернення з прогулянки»(самообслуговування) групи №5 4-го року життя вихователя - Товкач Т.В.

II.Педагогічна рада:«Арт - терапія – один із методів роботи, для досягнення позитивних змін в інтелектуальному, соціальному, емоційному й особистісному розвитку дитини»

До неї були проведені: Методичний лекторій:«Розумна гімнастика: універсальний метод розвитку та оздоровлення дошкільників» (шляхи оптимізації)

Консультація:«Формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності»

Круглий стіл:«Арт-терапія як природня форма корекції емоційного стану дошкільника»

Диспут:«Використання піско- та сніготерапії»

Презентація дидактичнихрозвивальних ігор спрямованих на розвиток рухової активності дітей

Рекомендації для батьків:«Види арт-терапії для використання в ДНЗ».

Колективний перегляд:фізхвилинка з елементами Су-Джока: «Чарівна хвилинка» (групи №1 3-го року життя, вихователь - В.О. Аксьонова ) заняття з аромо-терапії «Ось які гостинці-дірка серединці» (групи №3 4-го року життя, вихователь - Я.Л. Клименьєва)

III.Педагогічна рада:«Розвиток економічної свідомості у дошкільників.Формування сталих світоглядних орієнтирів особистості згідно до вимог та завдань освітньої програми «Дитина» для дітей від 2 до 7 років.

До неї були проведені:Ділова гра:«Соціальна і фінансова освіта в ДНЗ» (узагальнення знань педагогів)

Дебати з педагогами:«Економічна освіта дошкільника:за чи проти?»Оформлено тематичну папку для педагогів« Організація роботи ДНЗ з економічного виховання дошкільника»Методичний фрістайл:«Гра-стратегія як основ­ний засіб формування первинного економічного досвіду старших до­шкільнят".

Консультація:«Формуван­ня первинного економічного досвіду дитини у різних видах діяльності» Довідкове бюро для батьків:«Таємниці економічних по­нять»

Колективний перегляд: сюжетно-рольова гра «Турагенство» (група №6 6-го року життя., вихователь- Л.М. Інькова.) заняття «Школа бізнесу» (групи №2 5-го року життя, вихователь -І.А. Коваленко)

Консультації для педагогів:

«Використання здоров’язбережувальних технологій в роботі з дошкільниками»

«Колективні творчі ігри, як інструмент соціалізації дошкільників»

«Як досягти балансу між традиціями та інноваціями»

«Психологічний комфорт у навчанні як умова ефективної соціалізації дошкільників»

«Формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності»

«Дидактичний посібник – засіб розвитку дошкільника»

«Виховання патріотично-налаштованої особистості дошкільника»

«Правила успішності у спілкуванні з батьками»

«Взаємодія помічника вихователя та педагога групи в освітньо виховній роботі з дітьми»

«Організація літнього відпочинку:форми планування навчально-виховної роботи в літній період».

«Організація денного сну в умовах широкого доступу свіжого повітря»

Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

· вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації формування рис громадянина української держави, згідно до вимог освінього компоненту.

·осмислено підійшли до інноваційних технологій і їх використання під час навчально-виховного процесу. Відмітили, що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини;

·залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника.

В якості недоліків можна відмітити:

·недотримання тематичного принципу розподілу різних завдань з метою формування соціальної компетенції кожної дитини, граматичної правильності мови, збагачення життєвого досвіду;

·недостатня увага приділена об’єднанню зусиль педагогів і батьків щодо активізації мовленнєвого спілкування з дитиною;

Рекомендації:

·надавати дошкільникам більше самостійності, права вибору у різних видах діяльності: ігровій, пізнавальній, художній, з метою удосконалення знань, умінь і навичок, прояву в дитини здатності до самореалізації;

·вихователям проводити цілеспрямовану роботу з батьками по формуванню у них моральних, правових, патріотичних поглядів, раціональне використання та відтворення її багатств, психологічну готовність оберігати природні цінності.

Основним завданням нашого колективу було і залишиться виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров'я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для цього у дитячому садку підібрана ціла команда професіоналів, які самі мають певні досягнення у фізкультурі та спорті і якісно та успішно працюють з дітьми, а також вироблена і втілюється ціла оздоровча система, нагадаю це:

- ранкова гімнастика;

- фізкультурні заняття;

- фізкультхвилинки під час навчальної роботи;

- імунна гімнастика перед початком усіх занять;

- загартовуючі процедури після сну:

- імунна гімнастика пробудження та загартовуючі водні процедури;

- деякі види арт-терапії;

- прогулянки;

- рухливі ігри;

Не тільки фізичний розвиток, але й розвиток творчих, індивідуальних здібностей дітей та формування цілеспрямованої особистості є важливим завданням для нашого колективу, про що свідчить високий рівень проведення свят та дитячих ранків, виступів наших дітей перед батьками та громадськістю. На протязі року були проведені розваги народознавчого змісту «Покрова», «Осінній ярмарок», «Сьогодні іменини у Святої Катерини», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Масляна», «Зелені Свята, де діти вправлялись і отримували практичні знання про народні звичаї та обряди українського народу; Діти всіх груп разом батьками, готували матеріали до тематичних виставок, які оформлялись на стендах дитсадка та у групах ( «Фантазії Чарівниці-Осені»,

Результативною можна назвати роботу із забезпечення наступності нашого дитсадка та школи . План спільних заходів передбачає:

- Взаємне відвідування занять педагогами;

- Педагогічні наради за участю педагогів школи та дитсадка;

- Участь вчителів та адміністрації шкіл у групових батьківських зборах.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» та з метою залучення дітей до дошкільної освіти, педколективом проведений облік дітей мікрорайоном. Розроблений план роботи з неохопленими дітьми. Завершився навчальний рік. В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялася безпеці життєдіяльності дітей, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог з усіх розділів. У дитсадку працюють професіонали, а відвідують дитсадок чудові і розумні дітки. Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитсадок протягом навчального року. Випускаємо до школи 56 дітей. З них з високим рівнем підготовки 10 дітей, достатнім 46, немає жодної дитини, яка б не засвоїла програми. Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до школи, добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями «буква», «звук», «слово», «речення», добре роблять звуковий аналіз слів. У всіх дітей сформовано інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів - у слова. Порівняльний аналіз навчальних досягнень дітей 6-го року життя свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного навчання Немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом в розрізі груп.

На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухалися до наших зауважень, побажань. І, звичайно, ж те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, допомагали у інтер’єрі та дизайні групових приміщень, були завжди нашими спонсорами та меценатами – дало позитивні плоди для наших з вами дітей.

Стан захворюваності по ДНЗ:

Порівняно з 2018/2019 н.р. менше , це пояснюється тим, що персонал закладу постійно приділяє належну увагу загартовуючим, профілактичним заходам.

В результаті виконання програми оздоровлення дітей в дішкільному закладі зберігається стабільне покращення показників здоров’я дітей.

Всі діти обстежені спеціалістами та лабораторно. Все відтворено в медичних картках.Санітарно-просвітницька робота з батьками та працівниками закладу проводилась згідно річного плану ДНЗ.Батьківські куточки поповнені консультаціями на тему: «Профілактичні щеплення у дітей», «Загартування дітей влітку», «Ротавірусна інфекція», «Профілактика кишкових інфекцій», «Диспансерізація дошкільника – важлива річ»Протягом року було проведено обстеження відповідності меблів в групах до зросту дітей, були оновлені журнали здоров'я по групах, згідно графіку проводились оздоровчі заходи.

Харчування дітей в дошкільному навчальному закладіу 2017/2018навчальному році.

З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв.Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було зафіксовано.Проте натуральні норми протягом року виконувались не в повному обсязі. Пов'язано це перш за все з цінами на продукти харчування.При періодичних перевірках групового персоналу по санітарного стану приміщень та режимних моментах в групах значних порушень не було виявлено.Значна увага приділялась щодо підвищення якості у вихованців емоційно - ціннісного розвитку, покращення їхнього фізичного, психічного здоров’я упродовж дошкільного дитинства – як важливого чинника здоров'я людини в цілому.Були проведенні групові батьківські збори, анкетування, батьківські всеобучі, консультації, також консультації для батьків діти яких не відвідують ДНЗ: «Адаптація дітей до умов ДНЗ», «Як знайомити дітей з нормами поведінки», «Криза 3-х років», «Вихована дитина – що це означає», «Підтримайте та розвивайте допитливість дитини», «Режим дня першокласника», «Роль сім’ї у трудовому вихованні дітей», «Гра, як засіб морального виховання дітей», т.д.Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2018/2019 навчального року, обговорювалися та вирішувалися на батьківських зборах, конференціях.Покрашилась та зміцніла мотеріальна-технічна база дошкільного закладу:

Завідувач ДНЗ №5 С.П. Кофан

Кiлькiсть переглядiв: 191