ПОГОДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ:

« 4 » 09.2019 р « 31 » серпня 2020р

відділу освіти начальник міського завідувачка ДНЗ №5

відділу освіти С.П. Кофан

А. Р. Садченко

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Первомайського дошкільного навчального закладу

«ясла-садка» № 5 «Малятко»

комбінованого типу

Первомайської міської ради

Харківської області

на 2019/2020 навчальний рік

СХВАЛЕНО:

педагогічною радою ДНЗ №5

« 31 » серпня 2019р

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Первомайського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) (комбінованого типу) № 5 «Малятко»

Первомайської міської ради Харківської області

на 2019/2020 навчальний рік

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Освітня діяльність у Первомайському дошкільному навчальному закладі (ясла-садку) №5 Первомайської міської ради Харківської області (далі – ДНЗ №5 ) здійснюється у 2019/2020 навчальному році відповідно до Конституції України; Законів України «Про освіту» від 23.05.1991 №1060-XII (із змінами), «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-ІІІ (із змінами), «Про права дитини»; «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Конвенції прав дитини, ратифікованою Постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 №789-XІІ; Положення про дошкільний навчальний заклад;, обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки, Статуту Первомайського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №5 комбінованого типу; наказів та інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України.

З огляду на провідні принципи української системи дошкільної освіти, які задекларовано у «Національній стратегії розвитку освіти України на 2012-2021 року», педагогічний колектив ДНЗ спрямовує освітній процес на реалізацію державного стандарту дошкільної освіти.

Зміст навчально-виховного процесу у ДНЗ №5 визначається Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), схваленого на колегії МОН

України від 04.05.2012 та затвердженого наказом від 22.05.2012 №615.

Відповідно до Статуту Первомайський дошкільний навчального заклад (ясла-садок)№5 комбінованого типу організовує освітній процес за фізкультурно-оздоровчим напрямком.

Робочий навчальний план ДНЗ №5 являється нормативним актом, який встановлює перелік освітніх областей і об'єм навчального часу, що відводиться на безперервно безпосередню освітню діяльність.

Зміст освітньої роботи з дітьми дошкільного віку в 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив вбачає у відповідності з основними концептуальним положеннями Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи.

Управлінська діяльність адміністрації закладу направлена на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти.

Адміністрацією закладу розроблено систему удосконалення та модернізації умов для організації навчально-виховного процесу за особистісно-орієнтованою моделлю.

Реалізація принципу наступності між дошкільною та початковою освітою буде здійснюватися відповідно до Листа МОНМСУ від 19.08.2011 №1/9-634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку».

З цією метою буде продовжено співробітництво між педагогами ДНЗ №5 і вчителями початкових класів ЗОШ № 2 за трьома напрямами:

- інформаційно-просвітницьким;

- методичним;

- практичним.

Первомайський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №5 комбінованого типу працює в режимі освітньо-інформаційного центру з розвитку Національної та обласної мережі шкіл сприяння здоров’ю (наказ МОНМСУ від 23.08.2012 №945). Тому одним з пріоритетних напрямків освітньої роботи в закладі буде: забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище. Особлива увага буде приділятись особливим засобам оздоровлення дошкільників.

Об'єм освітньої діяльності протягом тижня визначено у відповідності з санітарно-епідеміологічними вимогами до утримання і організації режиму роботи дошкільних навчальних закладів.

Реалізація навчального плану передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

За Статутом навчальний заклад є дошкільним навчальним закладом (ясла-садком) комбінованого типу.

Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи на навчальний рік і літній оздоровчий період, що схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником.

Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до чинних програм розвитку дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами, рекомендованих (схвалених) Міністерством освіти і науки України

Мережа дошкільного закладу на 2019/2020 навчальний рік складається з 11 груп, 220 дітей:

- групи дітей віком від 2 до 3 років - 2 групи 30 дітей

- групи дітей віком від 3 до 4 років - 2 групи, 45 дітей.

- групи дітей віком від 4 до 5 років - 3 групи, 66 дітей.

- групи дітей віком від 5 до 6 років - 4 групи, 89 дітей

Мова навчання – українська.

В закладі функціонують групи для дітей з особливими потребами (з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення) та інклюзивна група, до якої зараховані діти згідно висновків ПМПК. В логопедичній групі – 19 дітей, в інклюзивній групі – 19 дітей. Освітній процес здійснюється в групах відповідно до нормативних документів:

- Наказу МОН України від 01.10.2010 №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»;

- Наказу МОН України від 13.05.1993 №135 «Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти».

Робочий навчальний план на 2018/2019 навчальний рік складено на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» та інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017, № 1/9-322) та санітарному регламенту для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234

II. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПРОГРАМОВИХ ВИМОГ.

Об'єм освітньої діяльності протягом тижня визначено у відповідності з санітарно-епідеміологічними вимогами до утримання і організації режиму роботи дошкільних навчальних закладів.

Реалізація навчального плану передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

В структурі робочого навчального плану виконання Базового компоненту дошкільної освіти та інваріантної складової забезпечується за освітньою програмою для дітей від 2до7 років «Дитина» у повному обсязі годин, що передбачені гранично допустимим навантаженням на дитину у дошкільних навчальних закладах.

Інваріантна складова Базового компонента реалізується відповідно до комплексних освітніх програм з використанням програмно-методичного забезпечення дошкільної освіти, рекомендованих Міністерством освіти і науки України та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Інваріантна частина визначає обов’язковий для дітей певного віку ступінь засвоєння знань, понять, забезпечую єдність освітнього простору України, створює необхідні умови для розвитку, навчання і виховання дітей, відповідно до Статуту ДНЗ № 5 .

В інваріантній частині визначено об'єм часу, відведений на неперервну безпосередню освітню діяльність згідно освітніх ліній, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

З метою забезпечення гармонійного розвитку дітей, досягнення компетентності в освітній процес включені види навчальної діяльності: народознавство, морально-етичне виховання, валеологічне виховання.

Варіативна частина навчального плану сформована з урахуванням направленості функціонуючих в закладі груп дітей дошкільного віку і пріоритетних направлень діяльності враховує й відбиває в змісті регіональні, індивідуальні особливості розвитку дошкільника.

Всі заняття з художньо-естетичного розвитку проводяться в комплексі з художньою літературою. В групах зміст заняття «Валеологічне виховання» інтегрується в заняття «Ознайомлення з природою».

При виборі методик навчання перевага надається розвиваючим методикам, що сприяють формуванню пізнавальної, соціальної сфери дітей. Неперервна безпосередньо освітня діяльність з дошкільниками, в основі якої домінує ігрова діяльність, в залежності від програмового змісту, проводиться фронтально, підгрупами, індивідуально. Планується колективна творча діяльність.

III. СТРУКТУРА 2019/2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.

Дошкільний навчальний заклад працює в режимі 5-ти денного робочого тижня, 9-ти часового робочого дня.

Режим роботи груп з 07.00 год. до 16 год.

Працюють дві чергові групи: з 16.00 год до 17.30 год та одна чергова група з 6.30 год. до18.30 год.

Освітньо-виховний процес в ДНЗ організовано у відповідності з річним планом ДНЗ на 2018/2019 навчальний рік.

Навчальний рік у ДНЗ починається 1 вересня 2018 року і закінчується 31травня 2019 року.

З 1 червня по 31серпня - літній оздоровчій період

Тривалість навчального року

I півріччя 01.09.2019 - 31.12.2019

II півріччя 11.01.2020 - 31.05.2020

Графік канікул:

Осінні - 5 календарних днів - з 1 листопада по 7 листопада 2019 року.

Зимові - 10 календарних днів - з 2 січня по 11січня 2020 року.

Весняні - 10 календарних днів - з 26 березня по 04 квітня 2020 року.

Літні - 90 календарних днів - з 01 червня до 31 серпня 2020 року.

В період зимових та літніх канікул навчально-виховна діяльність направлена на оздоровлення, загальний розвиток, організацію розваг та творчості дітей.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов, за погодженням із відділом освіти можуть змінюватися структура навчального року та графік канікул.

Вересень – адаптаційний період для дітей раннього та молодшого дошкільного віку.

Діагностичний період: (моніторингові дослідження)

01.09.2019 – 13.09.2019;

13.01.2020 – 17.01.2020;

05.05.2020 – 16.05.2020.

У дошкільному навчальному закладі проводиться:

ранній вік – 1-2 заняття на день загальною тривалістю до 30 хвилин;

молодший дошкільний вік – 2 заняття на день загальною тривалістю до 30 хвилин; проведення занять у другу половину дня тривалістю до 15 хвилин;

середній дошкільний вік – 2 заняття загальною тривалістю до 40 хвилин, проведення занять у другу половину дня тривалістю до 20 хвилин;

старший дошкільний вік – 3 заняття у першу половину дня, тривалістю до 75 хвилин, четверте заняття у другу половину дня тривалістю 25 хвилин.

Перерви між періодами безперервної освітньої діяльності-не менше 10 хв.

Освітня діяльність в групах раннього віку та молодших групах може плануватися як в першій так і в другій половині дня, а в групах середніх, старших організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

Зміст плану освітньої роботи з дітьми систематизовано за освітніми лінями розвитку дитини, відповідно до освітніх програм та Базового компонента дошкільної освіти.

Організація освітньо-виховного простору:

В закладі функціонують 11 груп

2 групи першого молодшого віку – від 2-х до 3-х років;

2 групи другого молодшого дошкільного віку – від 3-х до 4-х років;

3 групи середнього дошкільного віку від 4-х до 5-ти років, з них 1 інклюзивна група;

4 групи старшого дошкільного віку – від 5-ти до 6-ти(7) років.

З них: 1 група – для дітей з особливими потребами - логопедична – 6-й рік життя).

Організація освітнього процесу здійснюється за блочно-тематичним принципом на засадах інтеграції, що значно сприяє скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та знижує навчальне навантаження на дітей.

Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання.

У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводяться фізкультурні хвилинки.
Тривалість перерв між заняттями має становити не менше 10 хвилин.

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа), поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури.

Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня.

При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей:

молодших груп - 15 хвилин,

середніх - 20 хвилин,

старших - 25 хвилин.

Встановлено кількість і тривалість одного заняття:

Рік життя Кількість занять у І та ІІ половину дня Тривалість занять Фізкультурні паузи (динамічні перерви)
Групи раннього віку 2-й рік життя 2 10 хвилин 5 хв
Перша молодша група 3-й рік життя 2 15 хвилин 10 хв
Друга молодша група 4 рік життя 2-3 15 хвилин 10хв
Середні групи 5-й рік життя 2-3 20 хвилин 10 хв
Старші групи 6/7-й рік життя 3-4 25 хвилин 10 хв

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня:

- в молодшій та середній групах не перевищує двох,

- у старшій - трьох організованих навчальних занять.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Фізичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі складається з:

- ранкової гімнастики;

- занять фізичною культурою;

- рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

- загартування; фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями;

- фізкультурних комплексів під час денної прогулянки.

Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховуємо стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять слід проводити з дворічного віку.

Тривалість фізкультурних занять для дітей у віці:

від 2 до 3 років - 15 хвилин;

від 3 до 4 років - 15 - 20 хвилин;

від 4 до 5 років - 20 – 25 хвилин;

від 5 до 6(7) років - 25-30 хвилин.

Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводяться не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів.

У дні, коли немає занять з фізкультури і плавання, проводяться фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив закладу спрямовує свою діяльність на 8отично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи.

Організація освітньо-виховного процесу на інтегративній основі забезпечує вирішення в 2019/2020 навчальному році таких змістових напрямів роботи:

- патріотичне виховання;

- екологічне виховання;

- формування основ здорового способу життя;

- комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників;

- формування основ самосвідомості і стійких орієнтацій, гуманного відношення до оточуючого світу;

Висока якість дошкільної освіти буде забезпечена спільними зусиллями управлінських і методичних служб, педагогів та батьківської громадськості, діяльність яких націлена на досягнення оптимальних результатів освітньої роботи дітьми раннього і дошкільного віку, наступності у реалізації як навчальних, так і основних виховних завдань.

складений відповідно до наказу Міністерств освіти і

науки України від 20.04.2015 № 446

«Про затвердження граничнодопустимого

навантаження на дитину у дошкільних навчальних

закладах різних типів та форми власності»

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Первомайського дошкільного навчального закладу (ясла-садка)

№ 5 «Малятко» комбінованого типу

Первомайської міської ради Харківської області на 2019/2020 навчальний рік

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
раннього віку (від 1 до 2 років) перша молодша (від 2 до 3 років) друга молодша (від 3 до 4 років) середня (від 4 до 5 років) старша (від 5 до 6 (7) років)
Ознайомлення із соціумом 1 1 2 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 3 4 4 5 5
Сенсорний розвиток 2 2 - - -
Логіко-математичний розвиток - - 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток* 2 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 9 10 11 12 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків - - 3 4 5
Максимальна кількість занять на тиждень 9 10 14 16 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 1,3 1,4 3,5 5,3 8,3

*Години, передбачені для фізкультурних занять (плавання), не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

Навчальне навантаження: тривалість проведення занять - спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.

**Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.

складений відповідно донаказу Міністерстваосвіти і наукиУкраїни

від 20.04.2015 № 446

«Про затвердження граничнодопустимогонавантаження на

дитину дошкільних навчальнихзакладах різних типів та форми

власності»

РЕЖИМ РОБОТИ ВІКОВИХ ГРУП

Первомайського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) №5 «Малятко» комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області на 2019/2020 навчальний рік

№ з/п Номер, назва групи Вік дітей Тривалість роботи Термін роботи
1 №1 «Колобок» Старша група 6 - й рік життя 9 годин 7-00 – 16-00
2 №2 «Калинка » Середня група 5-й рік життя 9 годин 7-00 – 16-00
3 №3 «Веселі малята» ІІ молодша група 4-й рік життя 9 годин 7-00 – 16-00
4 №4 «Веселка» Середня група 5-й рік життя 12 годин 6-30 – 18-30
5 №5 «Дзвіночок» Середня інклюзивна група 5 - й рік життя 9 годин 7-00 – 16-00
6 №6 «Сонечко» Старша група 6 - й рік життя 9 годин 7-00 – 16-00
7 №6 «Фіксики» Старша логопедична група 6 - й рік життя 9 годин 7-00 – 16-00
8 №8 «Журавлик» Старша група 6-й рік життя 10,5 годин 7-00 – 17-30
9 №9 «Вишенька» Перша молодша група 3 – й рік життя 9 годин 7-00 – 16-00
10 № 10 «Квіточка» Перша молодша група 3 – й рік життя 10,5 годин 7-00 – 17-30
11 №11 «Дюймовочка» ІІ молодша група 4 - й рік життя 9 годин 7-00 – 16-00
Кiлькiсть переглядiв: 528