ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти

(ясла-садок) №5 «Малятко» комбінованого типу

Первомайської міської ради Харківської області»

на 2023/2024 навчальний рік

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Освітня діяльність у комунальному закладі «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Малятко» комбінованого типу

Первомайської міської ради Харківської області» (далі – ЗДО №5) здійснюється у 2023/2024 навчальному році відповідно до Конституції України; Законів України «Про освіту» від 23.05.1991 №1060-XII (із змінами), «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-ІІІ (із змінами), «Про права дитини»; «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Конвенції прав дитини, ратифікованою Постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 №789-XІІ; Положення про дошкільний навчальний заклад; Статуту Первомайського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №5 комбінованого типу; наказів та інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України.

З огляду на провідні принципи української системи дошкільної освіти, педагогічний колектив ЗДО спрямовує освітній процес на реалізацію Базового компоненту - державного стандарту дошкільної освіти.

Зміст освітньо-виховного процесу в ЗДО №5 визначається Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), схваленого на колегії МОН

України від 21.12.2020 №12/1-2 та затвердженого наказом від 12.01.2021 №33.

Відповідно до Статуту комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Малятко» комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області» організовує освітній процес за фізкультурно-оздоровчим напрямком.

Робочий навчальний план ЗДО №5 являється нормативним актом, який встановлює перелік освітніх областей і об'єм навчального часу, який відводиться на безперервно безпосередню освітню діяльність.

Зміст освітньої роботи з дітьми дошкільного віку в 2023/2024 навчальному році педагогічний колектив вбачає у відповідності з основними концептуальним положеннями Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи.

Управлінська діяльність адміністрації закладу направлена на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти.

Адміністрацією закладу розроблено систему удосконалення та модернізації умов для організації освітньо-виховного процесу за особистісно-орієнтованою моделлю.

Педагогічний колектив буде працювати над реалізацією принципу наступності між дошкільною та початковою освітою.

З цією метою буде продовжено співробітництво між педагогами ЗДО №5 і вчителями початкових класів ліцею № 2 за трьома напрямами:

- інформаційно-просвітницьким;

- методичним;

- практичним.

Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5 комбінованого типу працює в режимі освітньо-інформаційного центру з розвитку Національної та обласної мережі шкіл сприяння здоров’ю (наказ МОНМСУ від 23.08.2012 №945). Тому одним з пріоритетних напрямків освітньої роботи в закладі буде: забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище. Особлива увага буде приділятись особливим засобам оздоровлення дошкільників.

Об'єм освітньої діяльності протягом тижня визначено у відповідності з санітарно-епідеміологічними вимогами до утримання і організації режиму роботи закладів дошкільної освіти.

Реалізація навчального плану передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

За Статутом заклад є комунальним закладом «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Малятко» комбінованого типу

Первомайської міської ради Харківської області»

Діяльність закладу регламентується планом роботи на навчальний рік і літній оздоровчий період, що схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником.

Зміст освітньо-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до чинних програм розвитку дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами, рекомендованих (схвалених) Міністерством освіти і науки України

Мережа дошкільного закладу на 2023/2024 навчальний рік складається з 9 груп, 168 дітей:

- Групи дітей віком від 2 до 3 років - 3 групи 40 дітей

- Групи дітей віком від 3 до 4 років - 1 група, 26 дітей.

- Групи дітей віком від 4 до 5 років - 2 групи, 46 дітей

- Групи дітей віком від 5 до 6 років - 3 групи, 56 дітей

Мова навчання – українська.

В закладі функціонує група для дітей з вадами мовлення, до якої зараховані діти згідно висновків ТРЦ. В групі – 16 дітей.Освітній процес здійснюється в групі відповідно до нормативних документів:

- Наказу МОН України від 01.10.2010 №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»;

- Наказу МОН України від 13.05.1993 №135 «Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти».

Робочий навчальний план на 2023/2024 навчальний рік складено на підставі

листа МОН «Про організацію безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти та обладнання укриттів»від № 1/8820-23 від 20.06.23 року інструктивно-методичних матеріалів «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходженняосінньо-зимового періоду 2023/2024 року» від17.05.2023 №1/6990-23 та Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234

II. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПРОГРАМОВИХ ВИМОГ.

Об'єм освітньої діяльності протягом тижня визначено у відповідності з санітарно-епідеміологічними вимогами до утримання і організації режиму роботи закладів дошкільної освіти.

Реалізація навчального плану передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

В структурі робочого навчального плану виконання Базового компоненту дошкільної освіти та інваріантної складової забезпечується за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» у повному обсязі годин, що передбачені гранично допустимим навантаженням на дитину в закладах дошкільної освіти.

Інваріантна складова Базового компонента реалізується відповідно до комплексних освітніх програм з використанням програмно-методичного забезпечення дошкільної освіти, рекомендованих Міністерством освіти і науки України та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Інваріантна частина визначає обов’язковий для дітей певного віку ступінь засвоєння знань, понять, забезпечую єдність освітнього простору України, створює необхідні умови для розвитку, навчання і виховання дітей, відповідно до Статуту ЗДО № 5 .

В інваріантній частині визначено об'єм часу, відведений на неперервну безпосередню освітню діяльність згідно освітніх ліній, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

З метою забезпечення гармонійного розвитку дітей, досягнення компетентності в освітній процес включені види навчальної діяльності: народознавство, морально-етичне виховання, валеологічне виховання.

Варіативна частина навчального плану сформована з урахуванням направленості функціонуючих у закладі груп дітей дошкільного віку і пріоритетних направлень діяльності, враховує індивідуальні особливості розвитку дошкільника.

Всі заняття з художньо-естетичного розвитку проводяться в комплексі з художньою літературою. В групах зміст заняття «Валеологічне виховання» інтегрується в заняття «Ознайомлення з природою».

При виборі методик навчання перевага надається розвиваючим методикам, що сприяють формуванню пізнавальної, соціальної сфери дітей. Неперервна безпосередньо освітня діяльність з дошкільниками, в основі якої домінує ігрова діяльність, в залежності від програмового змісту, проводиться фронтально, підгрупами, індивідуально. Планується колективна творча діяльність.

III. СТРУКТУРА 2023/2024 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.

Заклад дошкільної освіти працює в режимі 5-ти денного робочого тижня,

9-ти часового робочого дня.

Режим роботи груп з 07.00 год. до 16 год.

Освітньо-виховний процес у ЗДО організовано у відповідності з річним планом роботи ЗДО на 2023/2024 навчальний рік.

Навчальний рік у ЗДО починається 1 вересня 2023 року і закінчується 31травня 2024 року.

З 1 червня по 31серпня - літній оздоровчій період

Тривалість навчального року

I півріччя 01.09.2023 - 28.12.2023

II півріччя 08.01.2024 - 31.05.2024

Графік канікул:

Осінні - 5 календарних днів - з 23 жовтня по 27 жовтня 2023 року.

Зимові - 10 календарних днів - з 29 грудня 2023 року по 7 січня 2024 року.

Весняні - 10 календарних днів - з 25 березня по 03 квітня 2024 року.

Літні - 90 календарних днів - з 01 червня до 31 серпня 2024 року.

В період канікул освітньо-виховна діяльність направлена на оздоровлення, загальний розвиток, організацію розваг та творчості дітей.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов, за погодженням із відділом освіти можуть змінюватися структура навчального року та графік канікул.

Вересень – адаптаційний період для дітей раннього та молодшого дошкільного віку.

Діагностичний період: (моніторингові дослідження)

01.09.2023– 10.09.2023;

08.01.2024 – 17.01.2024;

06.05.2024 – 15.05.2024.

У закладі дошкільної освіти проводяться:

- ранній вік – 1-2 заняття на день загальною тривалістю до 30 хвилин;

- молодший дошкільний вік – 2 заняття на день загальною тривалістю до 40 хвилин; проведення занять у другу половину дня тривалістю до 15 хвилин;

- середній дошкільний вік – 2 заняття загальною тривалістю до 40 хвилин, проведення занять у другу половину дня тривалістю до 20 хвилин, у дистанційному форматі загальна тривалість занять до 15 хвилин;

- старший дошкільний вік – 3 заняття у першу половину дня,тривалістю до 75 хвилин, четверте заняття у другу половину дня тривалістю 25 хвилин, у дистанційному режимі загальна тривалість занять 20 хвилин

Перерви між заняттями освітньої діяльності-не менше 10 хв.

Освітня діяльність в групах раннього віку та молодших групах може плануватися як в першій так і в другій половині дня, а в групах середніх, старших організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

Зміст плану освітньої роботи з дітьми систематизовано за освітніми лінями розвитку дитини, відповідно до освітньої програми та Базового компонента дошкільної освіти.

Організація освітньо-виховного простору:

В закладі функціонують 9 груп

3 групи першого молодшого віку – від 2-х до 3-х років;

1 група другого молодшого віку – від 3-х до 4-х років;

2 групи середнього дошкільного віку від 4-х до 5-ти років;

3 групи старшого дошкільного віку – від 5-ти до 6-ти(7) років із них: 1 група – логопедична – 6-й рік життя).

Організація освітнього процесу здійснюється за блочно-тематичним принципом на засадах інтеграції, що значно сприяє скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та знижує навчальне навантаження на дітей.

Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня.

У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводяться фізкультурні хвилинки.

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа), поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури.

При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей:

молодших груп - 15 хвилин,

середніх - 20 хвилин,

старших - 25 хвилин.

Встановлено кількість і тривалість одного заняття:

Рік життя Кількість занять у І половину дня Тривалість занять Фізкультурні паузи (динамічні перерви)
Групи раннього віку 2-й рік життя 2 10 хвилин 5 хв
Перша молодша група 3-й рік життя 2 15 хвилин 10 хв
Друга молодша група 4 рік життя 2-3 2 дистанційно 15 хвилин 10 хвилин 10хв
Середні групи 5-й рік життя 2-3 2 дистанційно 20 хвилин 12хвилин 10 хв
Старші групи 6/7-й рік життя 3-4 3 дистанційно 25 хвилин 15 хвилин 10 хв

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня:

- в молодшій та середній групах не перевищує двох,

- у старшій - трьох організованих навчальних занять.

Фізичне виховання дітей у закладі дошкільної освіти складається з:

- ранкової гімнастики;

- занять фізичною культурою;

- рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

- загартування;

- фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями;

- фізкультурних комплексів під час денної прогулянки.

Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховуємо стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку.

Тривалість фізкультурних занять для дітей у віці:

від 2 до 3 років - 15 хвилин;

від 3 до 4 років - 15 - 20 хвилин;

від 4 до 5 років - 20 – 25 хвилин;

від 5 до 6(7) років - 25-30 хвилин.

Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводяться не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів.

У дні, коли немає занять з фізкультури, проводяться фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в 2023/2024 навчальному році педагогічний колектив закладу спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи.

Організація освітньо-виховного процесу на інтегративній основі забезпечує вирішення в 2023/2024 навчальному році таких змістових напрямів роботи:

- патріотичне виховання;

- екологічне виховання;

- формування основ здорового способу життя;

- комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників;

- формування основ самосвідомості і стійких орієнтацій, гуманного відношення до оточуючого світу;

Висока якість дошкільної освіти буде забезпечена спільними зусиллями управлінських і методичних служб, педагогів та батьківської громадськості, діяльність яких націлена на досягнення оптимальних результатів освітньої роботи дітьми раннього і дошкільного віку, наступності в реалізації як навчальних, так і основних виховних завдань.

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти

(ясла-садок) №5 «Малятко» комбінованого типу

Первомайської міської ради Харківської області»

на 2023/2024 навчальний рік

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
раннього віку (від 1 до 2 років) перша молодша (від 2 до 3 років) друга молодша (від 3 до 4 років) середня (від 4 до 5 років) старша (від 5 до 6 (7) років)
Ознайомлення із соціумом 1 1 2 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 3 4 4 5 5
Сенсорний розвиток 2 2 - - -
Логіко-математичний розвиток - - 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток* 2 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 9 10 11 12 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків - - 3 4 5
Максимальна кількість занять на тиждень 9 10 14 16 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 1,3 1,4 3,5 5,3 8,3

*Години, передбачені для фізкультурних занять (плавання), не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

Навчальне навантаження: тривалість проведення занять - спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.

**Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.

РЕЖИМ РОБОТИ ВІКОВИХ ГРУП

комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти

(ясла-садок) №5 «Малятко» комбінованого типу

Первомайської міської ради Харківської області»

на 2023/2024 навчальний рік

№ з/п Номер, назва групи Вік дітей Тривалість роботи Термін роботи
1 №1 « Веселі малята » Середня група 5-й рік життя 9 годин 7-00 – 16-00
2 №2 «Калинка » Друга молодша група 4-й рік життя 9 годин 7-00 – 16-00
3 №4 «Веселка» Старша група 6-й рік життя 9 годин 7-00 – 16-00
4 №5 «Дзвіночок» Перша молодша група 3 – й рік життя 9 годин 7-00 – 16-00
5 №6 «Сонечко» Середня група 5-й рік життя 9 годин 7-00 – 16-00
6 №7 «Фіксики» Старша логопедична група 6 - й рік життя 9 годин 7-00 – 16-00
7 №9 «Вишенька» Перша молодша група 3 – й рік життя 9 годин 7-00 – 16-00
8 № 10 «Квіточка» Перша молодша група 3 – й рік життя 9 годин 7-00 – 16-00
9 №11 «Дюймовочка» Старша група 6-й рік життя 9 годин 7-00 – 16-00
Кiлькiсть переглядiв: 1322