Звіт директора про роботу

Комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Малятко» комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області у 2020 /2021 навчальному році

«23 червня 2021 року»

Комунальний заклад «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5 комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад.

Діяльність закладу в 2020/2021 навчальному році була підпорядкована виконанню вимог таких нормативних документів та законодавчих актів, як Конституція України, Декларація прав дитини, Конвенція ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Охорона здоров’я дітей», «Про мови», «Про захист дитинства», державних програм «Дитина», «Діти України», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом МОНУ 24.03.2016р. №234, «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000р. №1645-ІІІ, керуючись листом МОН України від 14.02.2019 № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти», інструктивно-методичним листом МОНУ від 02 вересня 2016 року №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах», Базовому компоненту дошкільної освіти, освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина», основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення закладу дошкільної освіти, та планом роботи на 2020/2021 навчальний рік.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення закладу дошкільної освіти, та планом роботи на 2020/2021 навчальний рік, колектив закладу зосередив увагу на пошуку оптимальних способів навчання та виховання дітей, збереження та зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення необхідних передумов для досягнення кожноюдитиною реально можливого для неї в даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми програмами.

Зусилля педагогічного колективу закладу були спрямовані на реалізацію методичної теми закладу «Підвищення професійної компетентності педагогів в умовах оптимізації інноваційних підходів в життєвому просторі закладу дошкільної освіти».

Здійснення освітньої роботи з дітьми, а також врахування запитів батьків і громади спрямувало заходи, які проводилися в закладі, на виконання таких пріоритетних завдань:

- реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти, різних форм її здобуття, 100% охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою, створення умов для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;

-виховання дітей на традиціях гармонійного співіснування з природою, формування еколого-валеологічної культури особистості дошкільника шляхом розвитку естетичних, інтелектуальних, гуманістично-спрямованих почуттів у ставленні до природи;

- формування мотивації педагогів до особистісного вдосконалення та фахового зростання, заохочення його до творчих ініціативних кроків, власного експериментування.

Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем з режимом роботи 9 годин. Вихідні дні – субота, неділя , святкові. Щоденний графік роботи груп загального розвитку з 7.00 до 16.00, дві чергові групи працюють з 7.00 до 17.30 години, одна чергова група працює з 6.30 до 18.30 години.

Заклад працює за освітньою программою для дітейвіддвох до семи років «Дитина».

Формування дитячого контингенту та наповнюваність груп у закладі здійснюється згідно вимог діючого законодавства, на підставі наказів МОН України від 27.03.2006 №240/165 «Про порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»; від 20.02.2002 №128 «Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу; від 25.05.2011 №1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» та власного статуту.

На початок 2020/2021 навчального року в закладі працювало 11 груп, із них 3 групи дітей першого молодшого віку, 9 груп дітей дошкільного віку, в яких виховувалося 210 дітей. У закладі працює група для дітей з вадами мовлення та інклюзивна група.

Діти зараховуються у заклад за заявою батьків, медичною довідкою про стан здоров’я та про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини; для зарахування дитини до логопедичної та інклюзивної групи – за висновком та направленням ТРЦ.

Облік дітей, які відвідують заклад, здійснюється вихователями кожної вікової групи в «Журналі обліку щоденного відвідування групи дітьми», який пронумерований, прошнурований, завірений печаткою директора.

Протягом року велася робота по оптимізації мережі.

У дитячому закладі постійно проводилися : «Дні відчинених дверей», міні збори серед мешканців мікрорайону, виступи творчих груп дітей перед мешканцями мікрорайону, велася робота з батьками по залученню дітей до закладу дошкільної освіти .

Педагогами проведено роботу по залученню дітей, що не охоплені дошкільною освітою, особливо п’ятирічного віку, тому усі діти п’ятирічного віку мікрорайону відвідують наш заклад.

Усього дітей по мікрорайону 193.

Охоплення дітей старшого дошкільного віку 100%.

Забезпеченість педагогічними кадрами, відповідно до штатного розкладу складає 100%. У закладі працюють 1-директор, 1- вихователь-методист, 16- вихователів та вузькі спеціалісти: 1- музичний керівник, 1- вчитель-логопед, 1- інструктор з фізичної культури, 1- асистент вихователя.

Всього у закладі працює 23 педагогічні працівники.

За віком переважають педагоги старші 35 років, тому при прийомі на роботу, при наявності вакантних місць, віддається перевага молодим спеціалістам.

За стажем роботи переважають досвідчені педагогічні працівники, педагогічний стаж яких складає понад 15років.

В закладі постійно ведеться робота щодо підвищення освітнього рівня педагогічних працівників.

Підвищення кваліфікації педагогів проходить відповідно до перспективного плану, який виконується на 100%. Так у 2020/2021 навчальному році підвищення кваліфікації при комунальному вищому навчальному закладі «Харківська академія неперервної освіти» пройшли пекдагоги:Самілик О.В., Конопля Т.В., Іваненко Л.В.

Заохочення педагогічних працівників в закладі здійснюється на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 30.07.2013 № 1047 «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України». Клопотання щодо нагородження подається адміністрацією закладу за підсумками навчального року та за значні досягнення в реалізації державної політики в галузі дошкільної освіти, навчання і виховання підростаючого покоління, за багаторічну сумлінну працю, упровадження сучасних методів навчання і виховання.

Протягом року робота з дітьми у закладі велася згідно річного плану. Велика увага наділялася вихованню культурно – гігієнічних навичок, творчих здібностей , моральних якостей, формуванню особистості кожної дитини,

фізичному, музичному вихованню. В закладі дошкільної освіти проводилися свята, розваги, конкурси. Найбільше запам’яталися: розваги - «Тато, мама і я - спортивна сім’я», «Козацькі розваги», «Моя родина - моя Батьківщина»; конкурси – «Олімпійські надії – 20», « Малюки – розумники».

План роботи виконано в повному обсязі. Крім того слід відзначити , що виконано план роботи з дітьми, що не відвідують дитячій заклад, план наступності зі школою, план роботи з талановитими та обдарованими дітьми у кожній віковій групі.

Змістовно пройшли тематичні тижні : безпеки дитини, правової освіти, здібних, талановитих та обдарованих дітей, роботи з батьками, тиждень здоров’я та фізкультури.

Працюючи над художньо-естетичним розвитком дітей педагоги приділяли увагу проведенню ранків, розваг, конкурсів, народних свят під керівництвом музичних керівників: Аванесової О.М., Сердюк О.А. Вони підготували і провели з дітьми казки – драматизації, музичні опери, музичні ігри, що сприяло розвиткові творчих здібностей дітей, вихованню естетичного смаку, збагачувало духовну культуру дітей. Музичні керівники наділяють багато уваги роботі над розвитком музичних здібностей дітей засобами фольклору та розвиткові хореографічних здібностей малюків. Найбільш вдалими були розваги : «На ярмарку», «Родинне свято», «Весняний водограй».

Належна увага наділялася фізичному вихованню дітей. Заняття з фізкультури проходили на свіжому повітрі, або в обладнаній залі, з використанням нетрадиційних, новітніх педагогічних технологій. Завдяки наполегливій праці інструктора з фізичної культури Іваненко Л. В. проведено спортивні свята, розваги, змагання, естафети . На високому рівні пройшли розваги «Тато, мама і я - спортивна сім’я», «Козацькі розваги», конкурс «Олімпійські надії – 20».

Значна увага наділялася формуванню мовленнєвої компетентності дітей.

Педагогічний колектив працює над мовленнєвим розвитком дітей, формуванням мовленнєвої та граматичної культури спілкування. Слід відзначити роботу логопеда в цьому напрямку, яка наділяє значної уваги формуванню граматично правильного мовлення, збагаченню словникового запасу дітей. Логопед Дігтяр О.Б. працює не тільки з дітьми, але й з батьками, даючи поради, консультації, проводячи бесіди, практичні заходи. Так у цьому навчальному році проведено 29 індивідуальних консультацій для батьків, деяка частина під час карантину проводилася в онлайн режимі.

Результати її роботи досить значні, більшість дітей на кінець року оволоділи правильною вимовою звуків.

У логопедичній групі було 20 дітей.

Виправлено мову - 3 дітей.

Значно покращилася мова – 16 дітей.

Подальших занять потребують – 2 дітей.

Тематична перевірка розвитку мовленневої компетенції закладу дошкільної освіти засвідчила що значної уваги розвитку мовлення і культури иовленневого спілкування наділялося при проведенні роботи з дітьми старшої групи №2 вихователями Коваленко І.А., та середньої групи №8 вихователь Засядьвовк Л.Л., які застосовують нестандартні , новітні технології, інтерактивні методики. Вищі освітні показники мають діти старших груп №11 та №7, середньої групи №8, І6, молодшої групи №5.

Тематична перевірка роботи вихователів щодо безпеки життєдіяльності дітей у закладі дошкільної освіти показала, що робота ведеться згідно плану, в цьому році деяка частина роботи проводилася з допомогою соцмереж. Слід зазначити, що в 2020/2021 навчальному році випадків травмування дітей у ЗДО не було.

Великуувагу педагоги наділяли вихованню у дітей логіко – математичних здібностей, економічному вихованню. З цього питання слід відзначити педагогів старшої групи №7, № 11, вихованці яких, показали досить високий рівень знань та умінь з логіко – математичного розвитку та розвитку мовлення.

Вікторини, логічні завдання, розв’язання математичних ребусів супроводжували заняття, індивідуальну та підгрупову роботу педагогів Засядьвовк Л.Л, Климентьєвої Я.Л., Коваленко І.А., Бородавка Г.В., які проводячи заняття планують заходи на прогулянку розвиваючи саме уміння дітей лічити, ділити, визначати часові поняття та ін. Слід відзначити роботу вихователя Рубан Т.В. по розвитку творчого мислення дітей І молодшої групи та інтерактивних форм роботи з дітьми.

На високому рівні було проведено у цьому навчальному році міське методичне об’єднання вихователів дітей молодшого віку, яке підготувала музичний керівник Аванесова О.М..

Аналізуючи стан роботи з дітьми по ознайомленню з природним довкіллям слід зазначити, що педагоги створювали можливості для ознайомлення з природою рідного краю, природними властивостями, застосовуючи практичні методи, прийоми та форми роботи з дітьми. У цьому напрямку слід відзначити педагогів: Інькову Л.М., Самілик О.В., Коваленко І.А.

Працюючи над ознайомленням дошкільників із соціумом педагоги працювали з використанням інформаційних технологій, інноваційних методів роботи з дітьми. Найбільш вдалими у цьому напрямку слід відзначити роботу педагогів Климентьєвої Я.Л., Бородавки Г.В.

Розвиваючи у дітей основи художньо-продуктивної діяльності у ліпленні, аплікації та малюванні педагоги приділяють досить уваги розвитку технічних можливостей малюків, ознайомленню з народними промислами, художниками. Значну увагу цьому питанню приділяють педагоги: Засядьвовк Л.Л., Інькова Л.М., Бородавка Г.В.

Тематичні перевірки стану екологічного виховання дошкільників показали, що знання у дітей досить сталі, завдяки наполегливій роботі педагогів, їх творчості, умінню використовувати різноманітні методи, прийоми, форми проведення занять, індивідуальній роботі з дітьми, диференційному підбору матеріалу. Найбільш високі показники згідно тематичної перевірки у групі №6, вихователь Інькова Л.М., групі №2, вихователі Коваленко І.А. та Самілик О.В., групі №7, вихователь СердюкО.А.

Комплексний контроль організації життєдіяльності дітей у старшій групі №3 та молодшій групі №2 показав, що у групах створено розвивальне середовище згідно вікові дітей, вихованці мають певні уміння, навички з усіх розділів програми.

Аналізуючи стан навчально – виховної роботи у дитячому закладі, слід зазначити, що вона ведеться систематично, згідно освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Провівши аналіз успішності дітей за всіма розділами програми маємо такі показники:

Педагоги підвищують свій рівень відвідуючи методичні об’єднання, семінари, котрих у нашому закладі пройшло – 2: семінар –практикум «Щоб зростали діти працьовиті», семінар«Впровадження інтерактивних технологій в освітній процес для розвитку мовленнєвої компетентності дошкільників», семінар – практикум «Художньо-естетичний розвиток дошкільників», семінар-тренінг «Екологічне виховання»

Для підвищення професійної майстерності педагогів та реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти було підготовлено 5 колективних переглядів. За висновками педагогів найбільш високу оцінку отримали колективні перегляди у вихователів Засядьвовк Л.Л. , Сердюк О.А.

За висновками педагогів найбільш високу оцінку отримали колективні перегляди у вихователя Засядьвовк Л.Л. – сюжетно – рольова гра, як засіб розвитку дітей дошкільного віку та вихователя Бородавка Г.В. «Світ у дитячому малюнку», заняття з образотворчої діяльності у молодшій групі з використанням традиційних та нетрадиційних методик.

Проведені контрольні заняття , заняття «Тижня педагогічної майстерності» довели, що педагогічні надбання кожного педагога вагомі, цікаві, значущі, необхідні для роботи з дітьми дошкільного віку.

За станом тематичних та комплексних перевірок, тематичних тижнів є довідки, які доведено до педагогів, а рекомендації та недоліки на які вказувалося в них, перевірялися, аналізувалися, усувалися, виконувалися.

Слід зазначити, що працюючи над реалізацією вимог освітньої програми виховання та навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» та ведучи контрольно – аналітичну діяльність у дошкільному навчальному закладі пройшло 4 педагогічні ради, де розглянуто питання : оздоровлення дітей, попередження дитячого травматизму та збереження здоров’я дітей, поліпшенню збалансованості харчування, трудового виховання та соціально – морального розвитку дітей,художньо-естетичного розвитку дошкільників.

Педагогічний колектив нашого закладу досить досвідчений, тому педагоги працюють творчо, ініціативно, люблять свою професію, дітей справляються зі своїми обов’язками, виховують, навчають , розвивають особистість кожної дитини

Педагоги нашого закладу дошкільної освіти усвідомлюють, що немає в людини більшої цінності, ніж здоров’я. Тому ми постійно ставимо перед собою мету збереження, зміцнення здоров’я дітей.

Досить досвідчений і медичний персонал нашого дитячого закладу, тому ведеться достатня робота по збереженню здоров’я кожної дитини, попередженню захворюваності дітей.

Медичні працівники проводять санітарно – просвітницьку роботу не тільки серед дітей, але й серед батьків. І це дає позитивні результати .

Свою роботу медичні працівники ведуть планово, діти своєчасно отримують щеплення, проходять обстеження.

Велика увага наділяється збалансованому харчуванню дітей. Їжа завжди смачна, поживна, свіжа. Виконується технологія приготування страв, дотримуються терміни утримання та використання продуктів. Питання медичного обслуговування та харчування дітей розглядались на педагогічних радах, нарадах при завідувачці, виробничих нарадах, є накази з цього приводу.

У дитячому закладі діє громадський інспектор з охорони дитинства, призначений наказом по дитячому закладу. В усіх вікових групах є стенди «Поради батькам » де ведеться «Юридична сторінка» , в якій розміщуються зміни в наказах, нормативних документах.

В ЗДО постійно ведеться робота по попередженню дитячого травматизму, яка відображається в річному плані та книзі наказів. Питання охорони життя дітей неодноразово розглядалося на педагогічних радах, нарадах при завідувачці, виробничих нарадах. В цьому навчальному році було проведено тематичні тижні по безпеці дитини. В закладі є підбірка матеріалів по попередженню дитячого травматизму.

Зміцнюючи матеріально – технічну базу в ЗДО та залучаючи позабюджетні кошти:

-проведено ремонтні роботи в приміщеннях ЗДО, виконано ремонт опалювальної системи в групах №3, ремонт цоколя,

придбано: лінолеум в групу №9, телевізор.

Всі витрачені кошти висвітлюємо на «WEB- сайті» ЗДО.

Наш заклад постійно працює над поповненням методичної літератури, а також передплачує періодичні видання для віку, це книги, журнали, газети . Педагоги мають змогу познайомитися з новинами педагогічної науки, інноваційними педагогічними технологіями, підвищити свою методичну, професійну підготовку.

В умовах пандемії дошкільний заклад, виконуючи розпорядження уряду

України, місцевої влади, перейшов на дистанційну форму роботи. З метою

забезпечення освітньої та просвітницької діяльності дошкільного закладу

педагогічний колектив був ознайомлений з рекомендаціями МОН України

щодо організації дистанційної форми навчання в період карантину в он-лайн-режимі. Вихователем-методистом Матющенко Н.О. проведено відео-конференцію «Організація освітнього-виховного процесу з дітьми в умовах карантину», атакож ряд консультацій щодо дистанційної форми роботи, завдяки чому педагоги швидко й ефективно налагодили проведення он лайн занять і консультацій.Особливо активними учасниками дистанційного освітнього процесу стали вихователь Самілик О.В., Коваленко І.А., Бородавка Г.В.

Під час карантину педагоги займались підвищенням фахового рівня. Всі

педагоги брали участь у вебінарах.

Відповідно до індивідуальних планів роботи здійснювалася й

організаційно-педагогічна робота – оформлення документації, виготовлення

посібників. Звіти про виконану роботу були заслухані на підсумковій педраді.

Продовжує діяти сайтзакладу, який систематично поповнюється

корисною інформацією, маємо свою електрону адресу та сторінку в соціальній

мережі Facebook.

Кiлькiсть переглядiв: 32