«26 серпня 2022 року»

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №5 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

ЗА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Комунальний заклад «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5 комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області» здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад.

Діяльність закладу в 2021/2022 навчальному році була підпорядкована виконанню вимог таких нормативних документів та законодавчих актів, як Конституція України, Декларація прав дитини, Конвенція ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Охорона здоров’я дітей», «Про мови», «Про захист дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом МОНУ 24.03.2016р. № 234, «Про захист населення від інфекційних хвороб»від 06.04.2000 №1645-III, керуючись листом МОН України від 14.02.2019 №1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти», інструктивно-методичним листом МОНУ від 02 вересня 2016 року №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»,Базовому компоненту дошкільної освіти, освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина», основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення закладу дошкільної освіти, та планом роботи на 2021/2022 навчальний рік.

Колектив закладу зосередив увагу на пошуку оптимальних способів освіти та виховання дітей під час карантину та військового стану, збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей, створення необхідних передумов для досягнення кожною дитиною реально можливого для неї в даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми програмами та Базовим компонентом дошкільної освіти. Педагогічний колектив закладу дошкільного освіти вирішував такі основні завдання у 2021/2022 навчальному році:

1. Створювали оптимальні умови для ефективного оздоровлення дітей шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій.

1. Проводили роботу, спрямовану на екологічне виховання дошкільників шляхом застосування проблемних ігрових ситуацій, мовленнєвих завдань у природному довкіллі, експериментування.

2. Активізували взаємодію з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини в умовах дошкільного закладу, в умовах карантинних обмежень та в умовах воєнного стану.

3. Здійснювали в он-лайн режимі санітарно-просвітницьку роботу серед батьків та дітей з питань виховання та оздоровлення дітей; надавали поради щодо убезпечення себе та дітей від коронавірусної інфекції.

4. Забезпечували режим підвищеної готовності закладу у надзвичайних ситуаціях відповідно до підпункту 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21листопада 2016 року№1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752

5. Дотримувалися заходів, зазначених у Постановах Кабінету Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та заходів під час дії воєнного стану.

Зусилля педагогічного колективу закладу були спрямовані на реалізацію методичної теми закладу «Підвищення професійної компетентності педагогів в умовах оптимізації інноваційних підходів в життєвому просторі закладу дошкільної освіти».

Здійснення освітньої роботи з дітьми, а також врахування запитів батьків і громади спрямовувало колектив закладу на виконання таких пріоритетних завдань:

- реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти, різних форм її здобуття, 100% охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою, створення умов для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;

- виховання дітей на традиціях гармонійного співіснування з природою, формування еколого-валеологічної культури особистості дошкільника шляхом розвитку естетичних, експериментально-дослідницьких, інтелектуальних, гуманістично-спрямованих почуттів у ставленні до природи;

- формування мотивації педагогів до особистісного вдосконалення та

фахового зростання, заохочення до творчих ініціативних кроків, власного експериментування;

Формування дитячого контингенту та наповнюваність груп у закладі здійснюється згідно вимог діючого законодавства, на підставі наказів МОН України від 27.03.2006 №240/165 «Про порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»; від 20.02.2002 №128 «Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу; від 25.05.2011 №1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» та власного статуту.

На початок 2021/2022 навчального року в закладі працювало 11 груп, із них 3 групи дітей першого молодшого віку, 9 груп дітей дошкільного віку, в яких виховувалося 205 дітей. У закладі працює група для дітей з вадами мовлення.

Діти зараховуються у заклад дошкільної освіти за заявою батьків, медичною довідкою про стан здоров’я та про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини; для зарахування дитини до логопедичної групи – за висновком та направленням ТРЦ.

У закладі постійно проводилися : он-лайн консультації для батьків, ведеться сторінка для батьків на сайті закладу. Постійно ведеться робота з батьками про переваги виховання дітей у закладі дошкільної освіти та по залученню дітей до закладу дошкільної освіти.

Педагогами проведено роботу по залученню дітей, що не охоплені

дошкільною освітою, особливо п’ятирічного віку, тому усі діти п’ятирічного віку мікрорайону відвідують заклади дошкільної освіти.

Усього дітей по мікрорайону 155

Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону:84%

Забезпеченість педагогічними кадрами, відповідно до штатного розкладу складає 100%.

Протягом року робота з дітьми у закладі велася згідно річного плану. Велика увага наділялася вихованню культурно – гігієнічних навичок, особливо під час карантину, творчих здібностей, моральних якостей, формуванню особистості кожної дитини, фізичному, музичному вихованню. В закладі дошкільної освіти проводилися свята, розваги, конкурси. Найбільше запам’яталися: розваги - «Тато, мама і я - спортивна сім’я», «Козацькі розваги», «Моя родина - моя Батьківщина».

Частина заходів та занять у зв’язку з карантином та запровадженням військового часу проведено в он-лайн режимі.

Крім того слід відзначити, що виконано план роботи з дітьми, що не відвідують заклад, план наступності зі школою, план роботи з талановитими та обдарованими дітьми у кожній віковій групі.

Змістовно пройшли тематичні тижні: безпеки дитини, правової освіти, роботи з батьками, тиждень зоров’я та фізкультури.

Працюючи над художньо-естетичним розвитком дітей педагоги приділяли увагу проведенню ранків, розваг, конкурсів, народних свят під керівництвом музичних керівників: Літвінової М.І., Сердюк О.А. Вони підготували і провели з дітьми казки – драматизації, музичні опери, музичні ігри, що сприяло розвиткові творчих здібностей дітей, вихованню естетичного смаку, збагачувало духовну культуру дітей. Частина цих заходів проходила в он-лайн режимі. Музичні керівники наділяють багато уваги роботі над розвитком музичних здібностей дітей засобами фольклору та розвиткові хореографічних здібностей малюків. Найбільш вдалими були розваги : «На ярмарку», «Пригоди динозавра Діни» та ін.

Належна увага наділялася фізичному вихованню дітей. Заняття з фізкультури проходили на свіжому повітрі, або в обладнаній залі, з використанням нетрадиційних, новітніх педагогічних технологій. Завдяки наполегливій праці інструктора з фізичної культури Іваненко Л. В. проведено спортивні свята, розваги, змагання, естафети. На високому рівні пройшло заняття для інструкторів з фізичної культури міста. Де діти розвивали фізичну силу, витривалість, показали набуті навички. Частина розваг та занять теж проводилася в он-лайн режимі.

Значна увага наділялася формуванню мовленнєвої компетентності дітей.

Педагогічний колектив працює над мовленнєвим розвитком дітей, формуванням мовленнєвої культури спілкування. Слід відзначити роботу вчителя логопеда в цьому напрямку, яка наділяє значної уваги формуванню граматично правильного мовлення, збагаченню словникового запасу дітей. Логопед Дігтяр О.Б. працює не тільки з дітьми, але й з батьками, даючи поради, консультації, проводячи бесіди, практичні заходи. Під час дії воєнного стану логопед проводила роботу в он-лайн режимі. Так у цьому навчальному році проведено 24 консультації для батьків.

Результати її роботи досить значні, більшість дітей на кінець року оволоділи правильною вимовою звуків.

У логопедичній групі за висновками було зараховано 16 дітей.

Виправлено мову - 11 дітей.

Значно покращилася мова –2 дітей.

Подальших занять потребують – 3 дітей.

Значної уваги розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування наділялося з художньої літератури при проведенні роботи з дітьми старшої групи №6 вихователем Іньковою Л.М.., з дітьми старшої групи вихователем Засядьвовк Л.Л., з дітьми молодшого віку групи №11 вихователь Бородавка Г.В. .Вони застосовують нестандартні, новітні технології, інтерактивні методики. Вищі освітні показники мають діти старших груп №6 та №8, середньої групи №2 ІІ молодшої груп №11.

Тематичне вивчення роботи вихователів щодо готовності груп до нового навчального року показало, що вищі показники мають групи: №2 - вихователі О.В.Лейба , І.А.Коваленко, помічник вихователя В.М.Удочкіна, №1 – вихователь Т.В. Конопля, помічник вихователя Т.С. Ткачу, №7 – вихователь О.А. Сердюк, помічник вихователя І.В. Григор’єва.

Аналіз стану роботи з дітьми з логіко-математичного розвитку показав що кращі показники мають вихованці групи №8 – вихователь Л.Л. Засядьвовк, №6 – вихователь Інькова Л.М., №1 – вихователь Т.В. Конопля, №11 – вихователь Г.В. Бородавка.

Проаналізувавши стан роботи по організації дослідно-експерементальної діяльності в групах ЗДО слід відзначити роботу вихователя групи №3

Я.Л. Климентьєвої, №5 - Т.В. Товкач, №4 - В.І.Ярошенко. Педагоги приділяють увагу дослідницькій діяльності дітей під час організованої діяльності, на прогулянках.

Велику увагу педагоги наділяли вихованню у дітей логіко – математичних здібностей, економічному вихованню. З цього питання слід відзначити педагогів: старшої групи №8, вихователь Л.Л.Засядьвовк, №1 вихователь - , Т.В. Конопля, № 6 - вихователь Л.М. Інькова вихованці яких, показали досить високий рівень знань та умінь з логіко – математичного розвитку.

Вікторини, логічні завдання, розв’язання математичних ребусів супроводжували заняття, індивідуальну та підгрупову роботу педагогів І.А. Коваленко, Г.В. Бородавки, які проводячи заняття планують заходи на прогулянку розвиваючи саме уміння дітей лічити, ділити, визначати часові поняття. Слід відзначити роботу вихователя Рубан Т.В., Я.Л. Климентьєвої, Т.С. Лисьонкової по розвитку творчого мислення дітей раннього дошкільного віку та інтерактивних форм роботи з дітьми.

Аналізуючи стан роботи з дітьми по ознайомленню з природним довкіллям слід зазначити, що педагоги створювали можливості для ознайомлення з природою рідного краю, природними властивостями, застосовуючи дослідно-експерементальну діяльність, практичні методи, прийоми та форми роботи з дітьми. У цьому напрямку слід відзначити педагогів: Л.М.Інькову Т.В. Товкач, О.І Шиліну.

Працюючи над ознайомленням дошкільників із соціумом педагоги працювали з використанням інформаційних технологій, інноваційних методів роботи з дітьми та он-лайн технологій. Найбільш вдалими у цьому напрямку слід відзначити роботу педагогів С.А. Колісник, В.І. Ярошенко

Відвідані заходи показали, що знання у дітей досить сталі, завдяки наполегливій роботі педагогів, їх творчості, умінню використовувати різноманітні методи, прийоми, форми проведення занять, індивідуальній роботі з дітьми, диференційному підбору матеріалу.

Розвиваючи у дітей основи художньо-продуктивної діяльності у ліпленні, аплікації та малюванні педагоги приділяють досить уваги розвитку технічних можливостей малюків, ознайомленню з народними промислами, художниками. Значну увагу цьому питанню приділяють педагоги: Я.Л.Климеттьєва, Л.Л. Засядьвовк, Л.М. Інькова

Комплексний контроль організації життєдіяльності дітей у середній групі №8 та другій молодшій групі №5 показав що у групах створено розвивальне середовище згідно вікові дітей, вихованці мають певні уміння, навички з усіх розділів програми. Більш високий показник успішності дітей з таких розділів програми , як здоров’я та фізичний розвиток, ознайомлення із соціумом, художньо-продуктивна діяльність (музична діяльність)

Аналізуючи стан освітньо – виховної роботи у закладі, слід зазначити, що вона ведеться систематично, згідно освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

У 2021/2022 навчальному році робота педагогів ЗДО була спрямована на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми для дітей від 2до 7 років «Дитина».

Педагоги підвищують свій рівень відвідуючи методичні об’єднання, семінари, котрих у нашому закладі пройшло – 4: семінар-практикум «Літературний проект:що,як і навіщо», семінар «Як створити інноваційне розвивальне предметне середовище», семінар – практикум «Мнемотехніка для розвитку мовлення дітей», семінар-тренінг «Соціальна і фінансова освіта дошкільників»

Для підвищення професійної майстерності педагогів та реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти було підготовлено та проведено 5 колективних переглядів. За висновками педагогів найбільш високу оцінку отримали колективні перегляди у вихователів: О.В. Самілик «Розвиток мовних навичок у дітей молодшої групи», Л.М. Інькової «Морально-етичне виховання та розвиток мовного спілкування дітей старшої групи»

Проведені контрольні заняття, заняття «Тижня педагогічної майстерності» довели, що педагогічні надбання кожного педагога вагомі, цікаві, значущі, необхідні для роботи з дітьми дошкільного віку. Але переможцями «Тижня педагогічної майстерності» визнано педагогів:

Г.В. Бородавка - І місце,

Т.В. Конопля - ІІмісце

Т.В. Товкач - ІІІ місце.

За станом тематичних та комплексних перевірок, тематичних тижнів є довідки, які доведено до педагогів, а рекомендації та недоліки на які вказувалося в них, перевірялися, аналізувалися, усувалися, виконувалися. Слід зазначити, що працюючи над реалізацією вимог освітньої програми виховання та навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» та ведучи контрольно – аналітичну діяльність у закладі дошкільної освіти пройшло 4 педагогічні ради, де розглянуто питання : оздоровлення дітей, попередження дитячого травматизму та збереження здоров’я дітей, поліпшенню збалансованості харчування, формування сенсорно-математичної активності дітей, експериментально-дослідницької діяльності як чинника пізнавального розвитку дітей, результативності моніторингу якості освітньої діяльності.

В цьому навчальному році проведено семінар для керівників закладів дошкільної освіти міста «Педагоги грають - дітей навчають»

Слід відзначити, що педагогічний колектив нашого закладу досить досвідчений, тому педагоги працюють творчо, ініціативно, люблять свою професію, дітей, сумлінно виконують свої обов’язки, виховують, навчають , розвивають особистість кожної дитини

Педагоги нашого закладу дошкільної освіти усвідомлюють, що немає в людини більшої цінності, ніж здоров’я. Тому ми постійно ставимо перед собою мету збереження, зміцнення здоров’я дітей. У цьому навчальному році інструктором з фізичної культури проведено консультації для педагогів: «Педагоги про здоров’я дбають – здоровими бути надихають», «Розвиток рухової активності дітей з використанням нетрадиційного спортивного обладнання», «Оздоровлення та загартування дітей влітку в закладі дошкільної освіти та вдома»

Досить досвідчений і медичний персонал нашого дитячого закладу, тому ведеться достатня робота по збереженню здоров’я кожної дитини, попередженню захворюваності дітей.

Показники захворюваності в 2021/2022 навчальному році знизилися порівняно з 2020/2021 навчальним роком. Слід зазначити, що зниження захворюваності відбулося за рахунок:

- дотримання режиму дня;

- дотримання режиму прибирання;

- дотримання режиму провітрювання;

- дотримання особистої гігієни дітей та персоналу;

- проведення загартовуючих процедур;

- дотримання режиму прогулянок за даними метеоумов;

- посилений медичний контроль за станом здров’я дітей.

Медичні працівники проводять санітарно – просвітницьку роботу не тільки серед дітей, але й серед батьків. І це дає позитивні результати. На сайті ЗДО розміщено бесіди та консультації для батьків медичного спрямування

Свою роботу медичні працівники ведуть планово, діти своєчасно отримують щеплення, проходять обстеження, навіть під час введення карантину та воєнного стану.

Велика увага наділяється збалансованому харчуванню дітей. Їжа завжди смачна, поживна, свіжа. Виконується технологія приготування страв, дотримуються терміни утримання та використання продуктів.

Питання медичного обслуговування та харчування дітей розглядались на педагогічних радах, нарадах при завідувачці, виробничих нарадах, є накази з цього приводу.

У дитячому закладі діє громадський інспектор з охорони дитинства, призначений наказом по дитячому закладу. В усіх вікових групах є стенди «Поради батькам» де ведеться «Юридична сторінка», в якій розміщуються зміни в наказах, нормативних документах.

У закладі дошкільної освіти постійно ведеться робота по попередженню дитячого травматизму, яка відображається в річному плані та книзі наказів. Питання охорони життя дітей неодноразово розглядалося на педагогічних радах, нарадах при директоролві, виробничих нарадах. В цьому навчальному році було проведено тематичні тижні по безпеці дитини. У ЗДО є підбірка матеріалів по попередженню дитячого травматизму.

Таким чином, аналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що освітній процес здійснювався за пріоритетними напрямками згідно річного плану на протязі всього навчального року, такі його принципи, як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримуються. Висока якість дошкільної освіти свідчить про раціональну організацію режиму життя дітей, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності.

Виходячи з вищезазначеного можна дійти висновків, що робота закладу протягом 2021/2022 навчального року проводилась відповідно до визначених завдань, на достатньому рівні.

Директор ЗДО №5 Світлана КОФАН

Кiлькiсть переглядiв: 147